Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk
uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke
gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard
van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de
personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

– Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een
beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie
zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in
de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen
hebben een geheimhoudingsplicht.

– U heeft het recht om de gegevens die over u zijn
vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd,
kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

– Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling
worden in het medisch dossier opgeslagen.

– Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en
op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht.
Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld.
Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze, om uw privacy te
waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

– Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor
(anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan
uw fysiotherapeut.

– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens
wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan
de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt,
ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt
hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet
openbaar gemaakt.

– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar
zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan
zien.

– Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste
manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling
binnen de praktijk, kenbaar maken.