Voor de omgang met – en het behandelen van de cliënt zijn er
een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

– De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt
voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke
handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de
handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

– Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde
handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit
bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut
kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

– Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een
fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het
eerste consult aangegeven te worden.

– De behandeling geschiedt over het algemeen in een
afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn.
Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig
zijn.

– Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling
aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

– De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich
tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst
is, achterwege te laten.

– Als er situaties ontstaan, die niet gewenst zijn, zal in
overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet
of zal de behandeling worden beëindigd.

– Besproken onderwerpen met de cliënt blijven
vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.

Indien u van mening bent dat de praktijk u op een onjuiste
manier bejegend, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de
praktijk, kenbaar maken.