Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie R.J.J. de Lange 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of
te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de
factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de
fysiotherapeut vrij om een 1e
herinnering toe te sturen. Als ook deze niet betaald
wordt, krijgt de patient een 2e
herinnering. Wanneer men wederom verzuimt deze te
betalen worden zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen
genomen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. 

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan
ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. 

5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door
hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de
betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren